radca@klaudiaknap.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Knap

i

Upadłość konsumencka – czym jest i komu przysługuje

Dla kogo jest ten artykuł? Dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument), a która stała się niewypłacalna. Z niewypłacalnością mamy do czynienia kiedy dłużnik nie jest w stanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – to jest spłacić wierzycieli.

Co nam daje upadłość konsumencka?

Dzięki upadłości konsumenckiej następuje oddłużenie dłużnika, a więc umorzenie całości bądź części jego długów. W konsekwencji, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dłużnik zwolniony jest całkowicie z zadłużenia.

Wierzyciele natomiast będą mieli możliwość zaspokojenia całości bądź części swoich wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który dokonuje spisu całego majątku konsumenta, weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia, spienięża majątek konsumenta, a uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Jaki jest pierwszy krok?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają niewypłacalność konsumenta. Należy również uiścić opłatę sądową, która w 2021 r. wynosi 30,00 zł.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Obecnie w wyniku zmiany przepisów, upadłość jest ogłaszana każdemu, kto złożył wniosek. Sąd bada wniosek pod względem formalnym, a dopiero na końcu procedury upadłościowej ustala okoliczności powstania stanu niewypłacalności dłużnika. Gdy sąd ustali, że dłużnik w jakiś sposób przyczynił się do niewypłacalności (trwonił majątek, zadłużał się umyślnie, miał możliwość podjęcia pracy i częściowego zaspokojenia zobowiązań, a tego nie zrobił) – sąd może odmówić dłużnikowi oddłużenia.

Zgodnie z przepisem art. 491 (14a) ust. 1 ustawy prawo upadłościowe:

1. Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

1)upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

2)w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę przy postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do kontaktu.