radca@klaudiaknap.pl

Image Alt

Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Knap

i

Strach przed podwójnym opodatkowaniem. Czy jest się czego bać?

Pytanie :

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie przedstawione poniżej. Nowy prezes zarządu spółki XYZ sp. z o.o. jest obywatelem Francji. Czy istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania przy zatrudnieniu prezesa zarządu, będącego obywatelem Francji na umowę o pracę?

Prezes zarządu aktualnie pracuje we Francji i w państwie tym podlega ubezpieczeniom i opodatkowaniu. Do Polski przyjeżdża co kilka tygodni i przebywa kilka dni. W październiku 2020 r. planuje zmienić miejsce zamieszkania i osiedlić się w Polsce.

Jak rozwiązać problem dotyczący ryzyka podwójnego opodatkowania?

Wykorzystaj postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została zawarta z państwem, w którym rzeczywiście osiągasz dochody. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to akty prawne zawierane między dwoma państwami. Ich treść stanowią regulacje ułatwiające ustalenie właściwiej rezydencji podatkowej.

Opowiadając na powyższe pytanie wskazać należy, że gdy podatnik będzie pracownikiem zaangażowanym na podstawie umowy o pracę, jego wynagrodzenie będzie traktowane dla celów umów jak praca najemna, a ta została uregulowana w artykule 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 i 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu „w zakresie podatków od dochodu i majątku pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. 

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie podczas jednego lub kilku okresów, nie przekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,

b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby,

c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.”

Z powyższego wynika, iż gdy podstawą wypłaty wynagrodzenia jest umowa o pracę, wynagrodzenie rezydenta podatkowego otrzymywane za pracę najemną podlega opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji, chyba że praca wykonywana jest w innym państwie, wówczas wynagrodzenie osiągnięte przez rezydenta podatkowego będzie podlegało opodatkowaniu w tym drugim Państwie. Mając jednak na uwadze, że podatnik pełni w Spółce funkcję prezesa zarządu, to w takim wypadku do wynagrodzenia z tego tytułu będzie miał zastosowanie artykuł 16 w/w umowy, zgodnie z którym „wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej albo radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie.”

Wskazać należy również na artykuł 23 w/w umowy, który szczegółowo wyjaśnia jak uniknąć podwójnego opodatkowania. Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej podatnik (prezes zarządu) pracuje na terytorium Francji i jego miejsce zamieszkania znajduje się również na terytorium Francji – zastosowanie będzie miał art. 23 ust. 2 w/w umowy, zgodnie z którym:

Podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

W przypadku Francji:

a) dochody inne niż wymienione poniżej w punkcie b) są zwolnione od podatków francuskich wyszczególnionych w artykule 2 ustęp 3 litera b), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce na mocy niniejszej umowy,

b) dochody wymienione w artykułach 10, 12, 14, 16 i 17 pochodzące z Polski podlegają opodatkowaniu we Francji. Polski podatek pobrany od tych dochodów stwarza prawo osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Francji do zaliczenia na poczet podatku w wysokości odpowiadającej sumie pobranego podatku polskiego, ale nie wyższego od sumy podatku francuskiego od tych dochodów. Zaliczenie to następuje na poczet podatków wymienionych w artykule 2 ustęp 3 litera b) należnych od podstaw opodatkowania, obejmujących omawiane dochody,

c) w stosunku do dochodów opodatkowanych we Francji na mocy niniejszej umowy bez względu na postanowienia ustępów oznaczonych literami a) i b) podatek francuski jest obliczony według stawki odpowiadającej ogólnej kwocie dochodu podlegającej opodatkowaniu według ustawodawstwa francuskiego.

Reasumując, Spółka XYZ sp. z o.o. może nawiązać z Prezesem zarządu stosunek pracy na podstawie umowy o pracę bez ryzyka podwójnego opodatkowania. Do czasu wykonywania przez Prezesa zarządu pracy we Francji, będzie on podlegał opodatkowaniu we Francji, tak jak do tej pory. Dochody prezesa zarządu będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w artykule 16 w/w umowy. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania podatnik (prezes zarządu) powinien zastosować określoną w artykule 23 ust. 2 lit. b) w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją. Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

1)         do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2)         ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3)         ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku gdy Prezes zarządu zdecyduje się na stałe osiedlić w Polsce, powinien  zmienić miejsce swojego zamieszkania, wówczas podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie bowiem z artykułem 1 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. „ w rozumieniu niniejszej umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona, nie włączając jednak osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu, jaki osiągają ze źródeł położonych w wyżej wymienionym Państwie albo z tytułu majątku, jaki posiadają w tym Państwie.”

Podstawa prawna:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5 z dnia 19.01.1977 r.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)