radca@klaudiaknap.pl

Image Alt

Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Knap

i

Podróż służbowa, a pracownicy budowlani

Pracownik budowlany z racji wykonywania przez siebie zawodu realizuje kontrakty zlecone mu przez pracodawcę raczej poza siedzibą pracodawcy. Jak więc określić miejsce pracy pracownika budowlanego i dlaczego jest to tak istotne?

Pracownikowi budowlanemu bliżej do grupy określonej terminem „pracowników mobilnych”. Bliżej z tego względu, że pracownik budowlany nie jest typowym pracownikiem mobilnym. Pracownicy budowlani na ogół wykonują pracę przez dłuży czas w jednym miejscu, jednak niekoniecznie na tym  samym obszarze. Pracownicy budowlani wobec tego nie przemieszczają się nieustannie. Mając na względzie art. 29 §1 pkt 2) Kodeksu Pracy – określenie miejsca pracy pracownika jest obligatoryjnym elementem umowy o pracę.

Na pomoc z rozwiązaniem problemu określenia w umowie o pracę miejsca pracy pracownika budowlanego przychodzi nam orzecznictwo.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II PZP 3/11:

Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze.

Mając na uwadze powyższą Uchwałę, Strony w umowie o pracę muszą określić obszar, na którym pracodawca poszukuje kontraktów i je realizuje. Zapisy umowy należy ponadto uzupełnić o przykładowe postanowienie : Miejscem wykonywania pracy, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy, są budowy prowadzone przez Pracodawcę w ramach Obszaru.  Zapis ten jest oczywiście przykładowy i należy go dostosować do konkretnej umowy. Za obszar w powyższym przykładzie należy rozumieć obszar wynikający z konkretnej umowy o pracę tj. obszar na którym prowadzone i realizowane są kontrakty, chociażby w części. Z jakiego powodu zapis ten jest istotny? A to z tego względu, że pracodawca dzięki temu zyska pewność, że miejsce pracy określone w umowie będzie się zgadzać z faktycznym miejscem wykonywania przez pracownika pracy. Dopóki pracownicy będą wykonywać prace na obszarze jaki został oznaczony w umowie o pracę, nie wystąpi u nich podróż służbowa, a to z tego względu, iż nie opuszczą oni stałego miejsca pracy. Podróż służbowa, jak zostało wskazane we wcześniejszym poście, charakteryzuje się tym, że jest odbywana poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Przykład 1 :

Spółka XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zawarła umowę z pracownikiem budowlanym, a w umowie o pracę dokonała następującego zapisu: „ Miejscem wykonywania pracy pracownika jest siedziba pracodawcy oraz miejsca wynikające z realizowanych kontraktów na obszarze województwa lubelskiego”. Pracownik dostał polecenie wyjazdu i realizacji kontraktu w Zamościu. Czy w tej sytuacji będziemy mieć do czynienia z podróżą służbową?

Nie. Pracownik ma bowiem określonej w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy województwo lubelskie. Realizując kontrakt na tym obszarze nie odbywa więc podróży służbowej, gdyż obszar ten wynika z jego umowy o pracę.

Przykład 2:

Spółka XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zawarła umowę z pracownikiem budowlanym, a w umowie o pracę dokonała następującego zapisu: „ Miejscem wykonywania pracy pracownika jest siedziba pracodawcy oraz miejsca wynikające z realizowanych kontraktów na obszarze województwa lubelskiego”. Pracownik dostał polecenie wyjazdu i realizacji kontraktu w Rzeszowie. Czy w tej sytuacji będziemy mieć do czynienia z podróżą służbową?

Tak. Pracownik będzie wykonywał kontrakt poza stałym miejscem wykonywania pracy, a więc będzie odbywał podróż służbową, a co z tym idzie pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi diety.